شرکت چایکاران کاشف درسال 1392 موفق به کسب تندیس و لوح برترین بسته بندی سال شد.

   ​